Aktuell arbetsrätt

AD om rätt till sjuklön

AD: En arbetstagare som inte står till förfogande för arbete när sjukskrivningen inleds, har inte rätt till sjuklön

Övervägande sannolikt att uppsägningshandlingen var äkta

AD: I en situation där en arbetstagare hävdar att ett undertecknat uppsägningsbesked med medarbetarens namn på är en förfalskning har arbetsgivaren bevisbördan för att handlingen är äkta. Beviskravet stannar dock vid att göra det ”övervägande sannolikt” att handlingen är äkta.

EU:s direktiv om minimilöner

Efter långa och hårda förhandlingar röstade Europaparlamentet i september ja till ett nytt direktiv om tillräckliga minimilöner. Regeringen har tillsatt en utredning för att klarlägga om Sverige uppfyller sina skyldigheter enligt direktivet eller om det krävs några lagändringar.

Avsked ok efter allvarligt hot mot kollega

AD: LKAB Malmberget hade grund för avsked av en anställd som, utanför arbetstid men i anslutning till en av företaget ordnad middag, uttalat ett allvarligt hot mot en kollega.

Avsked ok vid olovlig frånvaro

AD: Varken det åberopade läkarintyget från en vårdinrättning i Lagos eller andra uppgifter styrker mannens påstående att han drabbats av allvarlig sjukdom under sin sex veckor långa resa med familjen och därför inte kunnat återvända till arbetet i tid. I och med att arbetsgivaren endast hade beviljat en veckas ledighet inför resan ansågs mannen ha varit olovligen frånvarande.

Nya LAS – särskild visstidsanställning

Att en visstidsanställning snabbare kommer att omvandlas till tillsvidareanställning har många hört men skiftet från allmän visstidsanställning till särskild visstidsanställning innebär fler nyheter än så.

Uppsägning av anställd med MS var sakligt grundad

AD: Den anställdes MS ledde till en så pass väsentlig och stadigvarande nedsättning av hennes arbetsförmåga att uppsägningen ansågs sakligt grundad. Inte heller hade arbetsgivaren gjort sig skyldig till otillåten diskriminering pga funktionsnedsättning.

Erbjudanden om omplacering underkändes

AD: En fast anställd erbjöds flera omplaceringserbjudanden i en arbetsbristsituation. Enligt AD var alla erbjudandena oskäliga då de avsåg korta tidsbegränsade tjänster. Istället borde turordning ha skett och en annan arbetstagare ha sagts upp.

Fusk med tidrapportering var grund för avsked

Teknikern hade vid ett flertal tillfällen under en dryg månads tid lämnat oriktiga uppgifter till sin arbetsgivare om att han bland annat arbetat övertid och deltagit i utryckningsarbete. Han hade på det sättet fått ut lön som han inte varit berättigad till. Ett ”allvarligt åsidosättande av det förtroende som tidredovisningssystemet bygger på”, konstaterar AD.

Rätt att avskeda sjuk polis som semestrade på seychellerna

Arbetsdomstolen fann det ”högst osannolikt” att polismannen blivit sjuk under exakt den vecka av sin semesterresa då han inte hade beviljats semester, för att sedan bli frisk igen direkt efter hemkomsten. Polismyndigheten hade rätt att avskeda mannen pga olovlig frånvaro.

Ny lag ger stärkt skydd för visselblåsare

EU:s visselblåsardirektiv innebär att svenska arbetsgivare måste skapa säkra kanaler för rapportering av missförhållanden och stärkt skydd för visselblåsare mot repressalier.

AD upprepar – arbetsgivaren ansvarar för oklarheter

I en situation där en anställd, på rimligt goda grunder, uppfattar att han eller hon har blivit uppsagd eller avskedad måste arbetsgivaren reda ut missförståndet och klargöra vad arbetsgivaren avsett. I annat fall kan situationen jämställas med en uppsägning eller ett avsked och då gäller det att grund för beslutet förelegat.

Anställd var konsument enligt AD

Arbetstagaren betalade inte de privata inköp som han hade fått tillåtelse att göra i arbetsgivarens namn. AD fann att, i preskriptionshänseende, var den anställde att se som konsument.

IMY granskar kamerabevakning av anställda

Integritetsmyndigheten (IMY) inleder en granskning i anledning av uppgifter om kamerabevakning av personalen på Apoteas och H&M:s lager. Myndigheten som särskilt granska om kameror används för att övervaka och arbetsleda personalen samt om bild- och ljudmaterial spelas in och sparas.

Arbetet med genomförandet av LAS-överenskommelsen inleds

Arbetsmarknadsministern har tillsatt tre utredningar för att påbörja arbetet med genomförandet av den s k LAS-överenskommelsen. Den uppmärksammade överenskommelsen mellan PTK, IF Metall, Kommunal och Svenskt Näringsliv ska nu snabbt omarbetas till ett antal förslag till lagändringar.