Aktuell arbetsrätt

Arbetsgivaren hade rätt att begära slut på hemarbete

Arbetsrättsbloggen

Arbetsdomstolen har i dagarna meddelat dom i ett mål mellan Svenska Musikerförbundet och Svenska Kyrkan (AD 2020 nr 65).
En av frågorna i tvisten var om det innebär en sådan ”viktigare förändring av den anställdes arbetsförhållanden” som medför förhandlingsplikt enligt 13 § MBL om arbetsgivaren begär att den anställde ska sluta arbeta hemifrån och istället ska infinna sig på arbetsplatsen.

Målet visar på vikten av att

som arbetsgivare tydligt markera för det fall man inte är beredd att godta den utsträckning i vilken en anställd väljer att arbeta från annat håll än arbetsplatsen; och
som arbetstagare följa de instruktioner om arbetets utförande som arbetsgivaren meddelar, genom anställningsavtalet och senare.
Omständigheterna i målet var följande.

En kyrkomusiker i Enköpings pastorat menade att han anställts för att komponera ny musik och ge konserter samt att det varit överenskommet att han skulle arbeta hemma i sin egen musikstudio istället för på arbetsplatsen. När kyrkan senare krävde att han skulle utföra arbetet på plats var det en så viktig förändring att den inte fick beslutas utan att först ha blivit föremål för facklig förhandling.

Arbetsgivaren å sin sida menade att mannen inte haft något sådant ”komponeringsuppdrag” och att han inte haft deras tillåtelse att arbeta hemma, annat än i speciella fall. När kyrkan – efter att under lång tid ha försökt förmå honom att vara mer på arbetsplatsen – satte ner foten och meddelade att han inte fick utföra sina arbetsuppgifter hemifrån innebar det ingen förändring av mannens anställningsförhållande.

AD konstaterade att i mannens anställningsavtal var Villberga pastorsexpedition angivet som hans arbetsställe. Kyrkoherden hade också relativt tidigt i anställningsförhållandet förklarat för mannen att han måste närvara på arbetsplatsen. Enligt AD, måste mannen, senast i samband med att detta påtalades för honom, ha förstått att han inte utan arbetsgivarens medgivande fick arbeta hemma. Detta även om han ändå fortsatt att göra det.

I enlighet med kyrkans bestridande fann AD att kyrkoherdens besked att mannen skulle utföra sitt arbete på arbetsplatsen inte innebar något beslut om en viktigare förändring av mannens arbetsförhållanden. Beskedet innebar visserligen en faktisk förändring för mannens del men det hade, konstaterade AD, sin orsak i att han tidigare arbetat hemma i en omfattning som var i strid med de instruktioner som gällde för honom.

Två av AD:s ledamöter var skiljaktiga och menade att utredningen i målet visade att arbetsgivaren under lång tid – flera år – tillåtit mannen att utföra en stor del av sitt arbete i hemmet utan att få någon erinran för detta. Att pastoratet sedan beslutade att han inte längre skulle få arbeta i hemmet, utgjorde därför en sådan viktigare förändring av hans arbetsförhållanden som arbetsgivaren borde ha förhandlat med Musikerförbundets om.

Arbetsdomstolens dom, som meddelades den 25 november 2020, hittar du här https://www.arbetsdomstolen.se/sv/meddelade-domar/arkiverade-domar/2020/2020-11-25-ad-2020-nr-65/