Aktuell arbetsrätt

Misskötsamheten var inte tillräcklig för avsked

Arbetsrättsbloggen

En livsmedelsbutik avskedade, under hösten 2021, en anställd säljare under påstående om upprepad arbetsvägran och annan misskötsamhet. Arbetsgivaren baserade avskedet på en lång rad brister i säljarens agerande men Arbetsdomstolen ansåg inte butiken visat att misskötsamhet i tillräckligt hög grad.

Säljaren hade, enligt butiken, vägrat följa gällande instruktioner för en lång rad sina arbetsuppgifter, bland annat för hanteringen av butikens lagersaldo, skötsel av avdelningen för frukt och grönt och städningen av personalens utrymmen. Hon försvann från sina arbetspass utan förvarning, maskade, låste och släckte butiken i förtid utan lov, betedde sig otrevligt mot kunder, använde sin privata mobil i kassan istället för att ta hand om kunderna och uppträdde respektlöst mot sina överordnade. Missnöjda kunder hade mejlat in klagomål om hennes beteende. Enligt butiken fanns det ett tydligt förbud mot att röka iförd arbetskläder som säljaren också hade brutit mot vid flera tillfällen.

Arbetstagarsidan, företrädd av Handelsanställdas förbud, medgav vissa mindre förseelser såsom att säljaren vid ett tillfälle gått hem 9 minuter före arbetspassets slut. I övrigt tillbakavisade man påståendena om misskötsamhet och hänvisade i vissa fall till att säljaren misstagit sig (när det gällde lagersaldot), att hon inte uppfattat att det ingick i hennes arbetsuppgifter (städningen), att ansvariga kollegor uppmanat henne att göra på visst sätt (stänga i förtid) och att ledningens påstådda regler kring rökning inte upprätthölls av andra anställda.

Efter att ha gått igenom vart och ett av arbetsgivarens påståenden fann Arbetsdomstolen att butiken ”inte lyckats visat att säljaren gjort sig skyldig till sådan missaktsamhet att det finns laga skäl för avskedande eller ens saklig grund för avsked”.

Mest allvarligt, pga säkerhetsrisken för kunderna, ansågs det vara att kvinnan vid minst tre tillfällen låst nödutgången till butiken i förtid. I den delen fann dock AD att utredningen visade att åtgärden ”varit vanligt förekommande i butiken och inte tidigare ha föranlett några reaktioner från butiksledningens sida”.

Domen visar, i enlighet med etablerad praxis, att det som arbetsgivare inte går att stödja arbetsrättsliga åtgärder på regler och rutiner som antingen inte är tydligt kommunicerade till personalen eller som inte upprätthålls av ledningen.

Därmed ogiltigförklarades avskedet och säljaren tillerkändes ett allmänt skadestånd. Ersättningen bestämdes, i linje med den praxis som gällt för olovliga avsked fram till oktober 2022, till 125 000 kronor.

När det gällde det ekonomiska skadeståndet (ersättning för utebliven lön/faktisk förlust) så avräknades den lön som kvinnan fått inom ramen för en ny anställning i en annan butik i tiden efter avskedet. Här är AD mycket tydlig och uttalar att ”starka systematiska och principiella skäl talar för att arbetsinkomster från en annan arbetsgivare ska avräknas från den lön som arbetsgivaren är skyldig att betala vid en ogiltigförklaring av ett avskedande, i likhet med vad som gäller enligt skadeståndsrättsliga principer”.

Du kan läsa hela Arbetsdomstolens dom i mål nr 2/23 här: https://www.arbetsdomstolen.se/media/rk4fjdch/2-23.pdf