Aktuell arbetsrätt

Nya LAS – särskild visstidsanställning

Arbetsrättsbloggen

Att en visstidsanställning snabbare kommer att omvandlas till tillsvidareanställning har många hört men skiftet från allmän visstidsanställning till särskild visstidsanställning innebär fler nyheter än så.
Den 1 oktober ersätts reglerna i LAS om allmän visstidsanställning (AVA) av nya bestämmelser om särskild visstidsanställning (SÄVA). En lek med ord kan tyckas, men ändringen medför en hel del nyheter.

Arbetsgivare som vill använda sig av tidsbegränsade anställningar (inklusive timanställningar) kommer att kunna göra det även fortsättningsvis. Men den som vill undvika att de anställda kvalificerar sig för tillsvidareanställning kommer att behöva byta personal oftare eftersom kvalificeringstiden halveras.

En annan konsekvens är att det blir krångligare att beräkna kvalificeringstiden, särskilt under en övergångsperiod när AVA och SÄVA existerar parallellt.

Nedan listar vi några av de förändringar som blir viktiga för er som använder er av visstidsanställningar att ha koll på.

Kortare kvalificeringstid för tillsvidareanställning
Den som anställs i en SÄVA efter den 1 oktober kommer att ha kvalificerat sig till tillsvidareanställning redan efter 12 månaders anställningstid under en femårsperiod. Detta innebär en halvering i förhållande till dagens 24 månader.

För vikariat kommer fortsatt två års kvalificeringsperiod att gälla.

Snabbare företrädesrätt till återanställning
Den som varit anställd i SÄVA under mer än nio månader de senaste tre åren kommer framöver att ha företrädesrätt till en ny SÄVA. Fram till lagändringen gäller 12 månaders kvalificeringstid. Företrädesrätten gäller under nio månader från att den tidigare anställningen upphörde.

Besked om att SÄVA inte ska fortsätta ska lämnas minst en månad innan anställningen upphör om den anställde har kvalificerat sig till företrädesrätt enligt den nya regeln.

En LAS-månad är 30 dagar
Med begreppet ”månad” avses i LAS en normalmånad om 30 dagar. Det innebär att redan efter 12 x 30 = 360 dagar kan kvalificeringstiden vara uppfylld.

Viss anställningstid i AVA kan tillgodoräknas den anställde
Den som anställs i SÄVA fr o m den 1 oktober har under vissa förutsättningar rätt att tillgodoräkna sig anställningstid inom ramen för en tidigare AVA när en beräkning ska göras om han eller hon kvalificerat sig för tillsvidareanställning. Det gäller tid mellan den 1 mars 2022 och den 30 september 2022.

Exempel: Om man haft en arbetstagare anställd i AVA mellan 1 januari och 30 juni 2022 och samma person får en ny visstidsanställning den 1 oktober 2022 så ska mars, april, maj och juni räknas med när man som arbetsgivare funderar över hur lång tid som den anställde som längst kan vara anställd i sin nya SÄVA. I detta fall alltså högst 8 ytterligare månader.

Sättet att beräkna sammanlagd anställningstid ändras
Många, framför allt unga, arbetar i korta visstidsanställningar där de jobbar några dagar här och där. De anses då inte vara anställda mellan sina uppdrag. Efter den 1 oktober kommer sådana anställningar att ses som SÄVA och om den anställde haft tre eller fler SÄVA inom en och samma kalendermånad ska även tiden mellan de olika arbetsinsatserna räknas som anställningstid.

För den som arbetar extra ”på timme” och anlitas vid minst tre tillfällen under en månad kommer alltså anställningstiden att räknas från första till sista arbetstillfället.

Här kan beräkningen av kvalificeringsperioden bli lite extra krånglig eftersom när det gäller tid i visstidsanställning mellan den 1 mars och den 30 september 2022 räknas endast anställningsdagarna medan när det gäller tid efter den 1 oktober kan alltså även mellanperioderna behöva räknas med.

Allmänna visstidsanställningar som pågår den 1 oktober påverkas inte
AVA som pågår den 1 oktober påverkas inte av de nya reglerna. I det fallet kommer den anställde att omfattas av det gamla regelverket och kvalificera sig till en tillsvidareanställning efter sammanlagt 24 månaders anställningstid.

Men om anställningen upphör och den anställde längre fram erbjuds en SÄVA kommer viss tid i AVA att behöva räknas med i kvalificeringsperioden (se ovan).

Kollektivavtal kan innehålla andra regler
Nya LAS medger att arbetsmarknadens parter träffar andra överenskommelser om vad som ska gälla i fråga om visstidsanställningar, kvalificeringstid m m i form av kollektivavtal.

Notera att sammanfattningen ovan är tänkt att ge en lättillgänglig överblick. Den gör inte anspråk på att vara en fullständig redogörelse för alla förändringar av reglerna om visstidsanställningar som nya LAS innebär.