Aktuell arbetsrätt

De nordiska länderna kämpar I motvind mot eu-regler om minimilön

Arbetsrättsbloggen

Sverige och övriga nordiska länder har svårt att få gehör för sin position mot ett nytt EU-direktiv om minimilöner.
Arbetet inom EU:s olika organ för införandet av ett nytt direktiv med gemensamma regler om minimilöner går vidare. Enligt ett pressmeddelande från EU-parlamentet tidigare i veckan kommer direktivet att ”säkerställa en miniminivå för löneskydd i alla medlemsländer för att garantera en anständig levnadsstandard för arbetstagare och deras familjer”.

Från nordiskt håll, inklusive hos svenska fackförbund, Svenskt Näringsliv och de politiska partierna, finns dock en stor enighet mot förslaget. Minimilöner anses vara ett hot mot den traditionella svenska lönesättningsmodellen och öppna för en oönskad EU-rättslig inblandning på området. Lönebildning ska vara en fråga för den nationella arbetsmarknadens parter.

De nordiska länderna är emellertid i minoritet, i 21 av 27 medlemsländer finns redan lagstadgade minimilöner.

Direktivförslaget innebär inte att Sverige och övriga medlemsstater som idag saknar lagstadgade minimilöner tvingas att införa ett sådant system. Kollektivt förhandlade löner godkänns som ett alternativ till lagstiftning om lägsta tillåtna lön.

Men när det gäller lönesättning via kollektivförhandlingar vill man både från parlamentet och kommissionen ställa krav på hur stor andel av arbetskraften i ett land som täckas av det kollektiva förhandlingssystemet.

Enligt EU-kommissionens ursprungliga förslag ska medlemsländerna sträva mot att minst 70 procent av de anställda täcks av kollektivavtal. Från EU-parlamentet har man siktat högre och uttryckt att målet istället bör vara 90 procent. I veckan stannade ledamöterna i parlamentets arbetsmarknadsutskott för en kompromiss innebärande att alla medlemsländer där mindre än 80 procent av arbetskraften omfattas av kollektivavtal ska arbeta aktivt för att uppnå minst denna täckningsgrad. (I Sverige beräknades 2019 kollektivavtalen täcka ca 90 procent av alla anställda men täckningsgraden har varierat över tid.)

Det fortsatta arbetet med utformningen av det slutliga direktivförslaget förväntas bli långdraget. En slutlig överenskommelse väntas tidigast om drygt 1,5 år.

EU-parlamentets pressmeddelande kan du läsa här https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20211107IPR16808/nya-regler-for-rattvisa-minimiloner-i-eu