Aktuell arbetsrätt

Avsked ok efter allvarligt hot mot kollega

Arbetsrättsbloggen

AD: LKAB Malmberget hade grund för avsked av en anställd som, utanför arbetstid men i anslutning till en företagsmiddag, uttalat allvarliga hot mot en kollega.

En bergarbetare anställd vid LKAB i Malmberget sades upp efter att han, enligt arbetsgivaren, hade gjort sig skyldig till allvarliga hot mot en kollega. IF Metall begärde att avskedet skulle ogiltigförklaras och gjorde gällande att det inte ens förelegat grund för uppsägning.

Bergarbetaren och flera kollegor till honom hade fredagen den 5 november 2021, efter en av LKAB anordnad arbetsplatsträff med avslutande middag, tillsammans besökt en sportbar. På baren uppstod diskussioner och dålig stämning.

Enligt arbetsgivaren hade bergarbetaren försökt provocera sin kollega och bland annat uppmanat honom att slå till bergarbetaren. Han ska även ha sagt till kollegan ”Det spelar ingen roll. Jag kommer alltid vinna över dig. Jag ska köra över dig med bilen och bränna ner ditt hus med dina föräldrar i”. Uttalandet överhördes av en tredje anställd.

Under helgen pratade kollegan och bergarbetaren i telefon och kollegan uppfattade utifrån dessa samtal händelsen i baren som än mer hotfull. Han anmälde det inträffade till arbetsgivaren när han kom tillbaka till jobbet på måndagen.

Bergarbetaren varslades om avsked och efter fackliga förhandlingar som avslutades i oenighet verkställdes avskedet.

IF Metall gjorde i målet gällande att det var en händelse som inträffat på fritiden och som inte kunde knytas till arbetsplatsen eller till arbetsgivaren. Det hade varit en otrevlig stämning på baren men båda männen var medskyldiga till det och inga hot hade förekommit.

Arbetsdomstolen konstaterar att arbetsgivaren har bevisbördan för att det föreligger grund för avsked och när det gäller påståenden om brott är beviskraven i linje med dem som kan ställas i ett motsvarande brottmål.

I domstolen hade kollegan utförligt kunnat redogöra för händelsen i baren, medan bergarbetaren varit mera kortfattad. Kollegans uppgifter fick stöd av flera andra medarbetares vittnesmål. Kollegan hade också kontaktat sina föräldrar under helgen och resonerat med dem kring en polisanmälan av hotet som riktats mot både honom och dem. Detta talade, enligt AD, emot att kollegan skulle ljuga om händelsen. Sammantaget ansågs det ställt utom rimligt tvivel att bergarbetaren uttalat sig på så sätt som arbetsgivaren påstått.

Domstolen gick därefter in på om hotet kunde anses så pass allvarligt att det motiverade ett avskedande. AD redogjorde för praxis och konstaterade att enligt förarbetena bör även brott utanför arbetstid ”i vissa fall kunna föranleda avskedande, om brottet är ägnat att allvarligt skada förhållandet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren” samt att Arbetsdomstolen ansett ”att till de förpliktelser mot arbetsgivaren som följer av ett anställningsavtal hör även en skyldighet att inte uppträda så hänsynslöst mot andra arbetstagare hos denne att relationerna på arbetsplatsen och andra arbetstagares anspråk på rimligt goda arbetsförhållanden allvarligt skadas eller äventyras”.

Enligt AD var det uttalade hotet allvarligt och innefattade en grov kränkning av kollegan. Vidare hade händelsen på baren sådan anknytning till arbetet att den riskerade att medföra allvarliga störningar på arbetsplatsen. Därmed ansågs bergarbetaren grovt ha åsidosatt sina åligganden mot bolaget. Att han varit anställd hos LKAB i över 30 år var inte skäl att ändra bedömningen.

Du hittar en länk till domen (AD 2022 nr 55) här https://www.arbetsdomstolen.se/media/b13nsdzw/55-22.pdf