Aktuell arbetsrätt

Avsked ok vid olovlig frånvaro

Arbetsrättsbloggen

AD: Varken läkarintyget eller andra uppgifter styrker arbetstagarens påstående att han varit sjuk under sin sex veckor långa semesterresa. I och med att arbetsgivaren endast hade beviljat en veckas ledighet ansågs mannen ha varit olovligt frånvarande.
Transportarbetarförbundet (”Transport”) stämde Medieföretagen och Pressen Morgontjänst för ogiltigt avskedande av en tidningsutbärare.

Arbetstagaren hade ansökt om sex veckors semester för att resa med familjen till sitt hemland Nigeria över årsskiftet 2019/2020. Arbetsgivaren beviljade endast drygt en veckas ledighet. Resan var planerad sedan lång tid och mannen valde att åka ändå. Innan avresan mådde han dåligt och sjukanmälde sig. När han kom hem från sin resa den 29 januari avskedades han med hänvisning till att han varit olovligt frånvarande.

Transport krävde ogiltigförklaring av avskedet och skadestånd med hänvisning till att mannen varit allvarligt sjuk i bland annat blodförgiftning under sin resa. Han hade därmed varit arbetsoförmögen och haft giltig anledning att utebli från jobbet.

Enligt Transport hade mannen, mot bakgrund av att hans ledighetsansökan avslagits, planerat att återvända till Sverige efter bara en kortare tid men han hade sedan blivit alltför sjuk för att kunna omboka sin resa. Familjemedlemmar vittnade till mannens fördel, om än att uppgifterna om reseplanerna var motstridiga. Mannen presenterade ett läkarintyg från ett sjukhus i Lagos som skulle styrka att han varit sjuk och inlagd för behandling.

Arbetsgivaren gjorde gällande att mannen inte varit sjuk utan på semester med familjen som planerat. Uppgifterna om att mannen tänkt korta av sin resa och komma ensam tillbaka till Sverige för att arbeta var osannolik. Äktheten i läkarintyget måste ifrågasättas. Det sjukhus som mannen hävdade att han hade varit inlagd på, och som läkarintyget var utskrivet av, existerade inte enligt Nigerias offentliga register. Dessutom hade mannen lämnat osanna och motstridiga uppgifter om sin frånvaro.

Arbetsdomstolen fann att mannens uppgifter om att han tänkt komma tillbaka till Sverige efter en vecka framstod som osannolika redan genom att han i så fall bara skulle ha stannat på sin hemort i något dygn. När det gällde vårdinrättningen och läkarintyget ansågs de uppgifterna vara behäftade med så många oklarheter att det inte kunde läggas till grund för en bedömning av om mannen varit sjuk.

Sammantaget fann domstolen det utrett att mannen inte varit sjuk på så sätt som påståtts. Frånvaron var därmed att betrakta som olovlig.

AD konstaterar att enligt fast praxis föreligger normalt skäl att avsluta en anställning när en anställd nekats ledighet ändå, utan giltig anledning, uteblir från jobbet. Så var exempelvis fallet i en tvist som domstolen prövade förra året. Det målet (AD 2021 nr 21) avsåg en polis som nekades semester, sjukanmälde sig och sedan åkte på en planerad resa till Seychellerna, se vårt referat här.

Transports talan om ogiltigförklaring av tidningsbudets avsked avslogs och förbundet dömdes att ersätta arbetsgivarens rättegångskostnader med drygt 450 000 kronor.

En länk till Arbetsdomstolens hemsida med domen (AD 2022 nr 56) i sin helhet hittar du här https://www.arbetsdomstolen.se/media/wd1jfp4e/56-22.pdf