Aktuell arbetsrätt

Beredskapslagstiftningen utreds

Arbetsrättsbloggen

Regeringen: den arbetsrättsliga beredskapslagstiftningen är föråldrad.

Sverige har en arbetsrättslig beredskapslag som kan träda i kraft i händelse av höjd beredskap, såsom vid krig eller konflikt i vårt närområde. Beredskapslagen är, liksom reglerna om totalförsvarsplikt, avsedda att stärka det svenska totalförsvaret men reglerar alltså frågor om rättigheter och skyldigheter inom ramen för ett ”vanligt” anställningsförhållande.

Under våren 2022 var det många arbetsgivare som fick anledning att för första gången bekanta sig med beredskapslagen. Den uppmärksamme noterade då flera motsägelser med andra centrala arbetsrättsliga lagar såsom LAS och MBL. Orsaken är att beredskapslagen, som antogs redan 1987, inte har uppdaterats i takt med att ändringar gjorts i annan arbetsrättslig lagstiftning.

I somras tillsatte regeringen en utredare som bland annat ska

  • föreslå en justerad beredskapslagstiftning, och
  • ta ställning till MBL:s skriftlighetskrav för ingående och uppsägning av kollektivavtal.

Uppdraget ska redovisas i november 2023.

Kommittédirektiven (Dir. 2022:88) finns att läsa här https://www.regeringen.se/49e9c7/contentassets/bfeec4834da84879afffb15e8757e83f/kommittedirektiv-en-oversyn-av-beredskapen-i-arbetslivet.pdf