Aktuell arbetsrätt

Övervägande sannolikt att uppsägningshandlingen var äkta

Arbetsrättsbloggen

AD: Arbetsgivaren påstod att den anställde sagt upp sig själv och kunde visa upp ett uppsägningsbesked med den anställdes namnteckning på. Mannen själv invände dock att handlingen var en förfalskning. Han hade inte sagt upp sig eller inte ens varit på arbetsplatsen den aktuella dagen. Istället hade han blivit avskedad på ett otillåtet sätt. Arbetsdomstolen ogillade arbetstagarens talan.

I sin redogörelse för rättsläget hänvisar AD till rättspraxis från 1970-talet och konstaterar: ”När en arbetsgivare påstår att en arbetstagare har sagt upp sig själv genom en egenhändigt undertecknad skriftlig uppsägningshandling som kan uppvisas i original och det invänds att handlingen är förfalskad, har arbetsgivaren bevisbördan för att handlingen är äkta”. Arbetsgivaren har därvid att göra det ”övervägande sannolikt” att handlingen är just äkta. Denna lättnad i beviskravet i förhållande till det sedvanliga kravet (d v s att någonting är ”styrkt”) beror på den bevisverkan som själva uppvisandet av originalhandlingen har.

Arbetsgivaren hade flera vittnen som uppgav att den anställde hade kommit till bolagets kontor och sagt upp sig själv samt att de i anslutning till det sett en uppsägningshandling med mannens namnteckning på. Deras uppgifter fick stöd av att arbetsgivaren någon dag senare hade skickat en bekräftelse på uppsägningen till mannen med post, och även att hans nästa lönebesked märkts med ”slutlön”.

Mannens egna uppgifter om vad som hänt i tiden då uppsägningen skulle ha skett var så pass ospecifika att AD såg dem som ett blankt förnekande av att han skrivit på och överlämnat något uppsägningsbesked. Han hade heller ingen alternativ förklaring till hur hans namnteckning hamnat på dokumentet.

Även om det fanns omständigheter (möten, samtal m m) som talade för att arbetsgivaren hade betraktat mannen som anställd långt efter det att uppsägningsbeskedet skulle ha lämnats, ansåg AD att bolaget hade gjort det övervägande sannolikt att uppsägningshandlingen var äkta och att den anställde hade lämnat den till bolaget. Därmed ansågs den anställde ha sagt upp sig själv och inte ha varit föremål för något otillåtet avsked såsom arbetstagarsidan hävdat.

Du kan läsa hela Arbetsdomstolens dom i mål nr 18/23 här:https://www.arbetsdomstolen.se/media/k1td5qzu/18-23.pdf