Aktuell arbetsrätt

Kan en arbetsgivare kräva att de anställda vaccinerar sig?

Arbetsrättsbloggen

I Sverige pågår vaccineringen av riskgrupper och den stora allmänheten väntas få tillgång till vaccinet senare i april eller maj. Men vad gäller på arbetsmarknaden, kan arbetsgivaren kräva att de anställda vaccinerar sig?
Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla boende i Sverige som är 18 år och äldre att vaccinera sig mot covid-19. Men kan en arbetsgivare tvinga de anställda att vaccinera sig? Nej, sannolikt inte. Däremot skulle den som vägrar möjligen kunna bli omplacerad.

För den som är anställd inom offentlig sektor finns ett särskild skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp från det allmänna i 2 kap Regeringsformen om grundläggande rättigheter och friheter. Undantag från grundlagens skydd kan bara göras genom lag och förutsätter dels att inskränkningen i den kroppsliga integriteten tillgodoser ett ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle, dels att ingreppet står i proportion till det ändamål som ska uppfyllas.

I och med att en påtvingad vaccination vore ett kraftigt ingrepp i någons kroppsliga integritet är det osannolikt att ett sådant undantag skulle inrättas. Vägran att vaccinera sig skulle därmed inte heller utgöra saklig grund för uppsägning.

Den som är anställd inom den privata sektorn skyddas inte av regeringsformen i förhållande till sin arbetsgivare. Det finns heller ingen annan lag som på ett mera generellt plan skyddar de privatanställdas integritet. Inom ramen för Arbetsdomstolens praxis har istället utvecklats en norm för en intresseavvägning i frågor om skyddet för den anställdes personliga integritet, exempelvis i samband med drogtester och hälsoundersökningar.

Arbetsgivarens intresse av att vidta åtgärden ska vägas mot den anställdes intresse av att slippa integritetskräkningen. Inom ramen för en sådan intresseavvägning ser domstolen också till god sed på arbetsmarknaden.

En vaccination är en mycket ingripande åtgärd och det är svårt att se vilka skäl som arbetsgivaren skulle kunna anföra för att dennes intresse skulle anses väga tyngre. De flesta har trots allt hittills kunnat utföra sina arbetsuppgifter utan tillgång till vaccinet. Om staten skulle kräva vaccinationsintyg för vissa verksamheter eller i de fall intyg krävs för att kunna resa i tjänsten skulle det möjligen kunna vara skäl för arbetsgivaren att förvissa sig om att den anställde kan utföra sina arbetsuppgifter.

Varken privata eller offentliga arbetsgivare kan alltså tvinga sina anställda att vaccinera sig och en vägran att ta vaccin skulle sannolikt inte utgöra grund för uppsägning.

En omplacering ligger däremot typiskt sett inom ramen för alla arbetsgivares s k arbetsledningsrätt. Arbetsgivaren kan alltså ha rätt att göra vissa organisatoriska förändringar baserat på vem som är vaccinerad och inte. Det innebär att om en anställd som vägrar vaccinera sig bedöms vara en risk för sig själv eller andra i smittohänseende så bör personen kunna omplaceras till en mindre utsatt roll, åtminstone så länge åtgärden inte vidtas i någon slags bestraffningssyfte.

Man kan också tänka sig att arbetsgivare kan komma att kräva vaccinationsintyg i samband med nyanställning. För privata arbetsgivare råder i princip fri anställningsrätt och arbetsgivaren kan bestämma vilka krav som ska gälla för en viss position. Det är oklart vilket skydd en arbetssökande skulle ha i en sådan situation. Rätten till privatliv enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter skulle möjligen kunna hindra ett sådant krav men frågan har inte prövats i domstol.

Vaccinationsfrågan, som så många andra, har också en personuppgiftsaspekt. Uppgifter om vilka vaccinationer som en anställd eller arbetssökande har fått är en känslig personuppgift som, enligt GDPR, inte får samlas in och registreras av arbetsgivaren utan stöd i något av förordningens undantag.

Sammanfattningsvis så bör den arbetsgivare som är angelägen om att så många som möjligt av de anställda vaccinerar sig alltså begränsa sig till att på olika sätt uppmuntra vaccinering. När vaccintillgången blir bättre kan man anta att företag och organisationer också kommer att kunna påverka vaccinationsgraden genom att erbjuda vaccination på plats genom företagshälsovården eller liknande.