Aktuell arbetsrätt

Arbetsgivare dröjde sex veckor med att svara skyddsombudet, blev skadeståndsskyldig

Arbetsrättsbloggen

AD: Genom att dröja sex veckor med att lämna vissa uppgifter som Byggnads regionala skyddsombud/fackliga förtroendeman hade begärt att få bröt städbolaget mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet stämde det Sundbybergsbaserade städbolaget Kosmos och gjorde gällande att bolaget hindrat ett regionalt skyddsombud tillika facklig förtroendeman från att utföra sitt uppdrag. Skyddsombudet, anställd av Byggnads, hade vid flera tillfällen begärt att Kosmos skulle förse honom med en lista över bolagets samtliga arbetsplatser. Listan ville skyddsombudet ha för att kunna besöka städbolagets olika arbetsplatser och se över det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kosmos skickade över andra (icke efterfrågade) handlingar och meddelade också att skyddsombudet var välkommet att besöka bolagets huvudkontor. Först efter sex veckor och flera påminnelser skickades förteckningen över arbetsplatserna över.

Kosmos gjorde gällande att de inte haft möjlighet att prioritera begäran då bolaget vid den aktuella tidpunkten hade allvarliga ekonomiska problem och flera andra pågående ärenden med Byggnads. Bolaget hävdade också att skyddsombudet personligen agerat på ett kränkande och oresonligt sätt som bidragit till den infekterade situationen. Hans eventuella rätt till skadestånd skulle därför jämkas till noll kronor.

Arbetsdomstolen konstaterar att arbetsmiljölagen innehåller regler om skyddsombuds rätt att ta del av handlingar och få den information de behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag att bland annat verka för en bra arbetsmiljö. Domstolen uttalade också att ”Uppgifter om en arbetsgivares arbetsplatser måste uppfattas som en nödvändig förutsättning för att ett skyddsombud överhuvudtaget ska kunna utföra sitt uppdrag.

Kosmos pressade ekonomi och andra händelser under den aktuella perioden ansågs inte utgöra godtagbara skäl för att dröja så länge som blev fallet med att tillmötesgå skyddsombudets begäran.

AD noterade vidare att när ett regionalt skyddsombud hindras från att fullgöra sina uppgifter, har såväl skyddsombudet som den fackliga organisationen rätt till skadestånd.

Kosmos ålades att betala allmänt skadestånd till Byggnads och skyddsombudet med 25 000 kronor vardera. AD fann inte att städbolaget visat att skyddsombudet agerat olämpligt eller annars på ett sätt som påverkat hans rätt till skadestånd.

Du kan läsa hela Arbetsdomstolens dom i mål nr 42/2023 här https://www.arbetsdomstolen.se/media/42tb2fik/42-23.pdf