Aktuell arbetsrätt

Ökat antal coronarelaterade anmälningar till Arbetsmiljöverket

Arbetsrättsbloggen

Antalet coronarelaterade tillbudsanmälningar har ökat kraftigt jämfört med förra året. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivare, oavsett bransch, skyldiga att anmäla om en arbetstagare har, eller misstänks ha, exponerats för covid-19 i samband med sitt arbete. Detta är en följd av att covid-19 klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom och att exponering för ett sådant virus kan ses som ett tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa i lagens mening.

Myndighetens statistik visar att antalet tillbudsanmälningar ökar kraftigt. Under årets första nio veckor gjordes mer än 9.700 anmälningar jämfört med ca 5.200 anmälningar under hela 2020. Det ökade antalet anmälningar kommer bland annat från skolor och förskolor.

Ett av flera exempel på exponering för virus som Arbetsmiljöverket lyfter fram är att en anställd ”utför arbetsmoment där fysisk distansering inte varit möjlig nära en person som är misstänkt eller konstaterat smittad med covid-19”. Ett problem som är vanligt i verksamheter där fysisk distans är svårt.

Anmälningsplikt föreligger oavsett om medarbetaren insjuknade eller inte och oavsett om han eller hon exponerades på jobbet, vid hemarbete eller annars ”i samband med” sitt arbete. Smittexponering vid resor till och från arbetet undantas uttryckligen i Arbetsmiljöverkets information.

Den arbetsgivare som är osäker på var den anställde exponerades behöver utreda om det skedde i arbetet eller på fritiden. Om utredningen visar att exponeringen kan ha skett på arbetstid, ska anmälan göras även om slutsatsen är osäker.

Från arbetsgivarhåll har man pekat på att utrednings- och anmälningsskyldigheten kan bli ordentligt betungande för större arbetsgivare och att den inte är särskilt ändamålsenlig i och med att det pågår en allmän spridning i samhället.

Arbetsmiljöverket har nyligen utökat sin information kring anmälningsplikten och hur man går tillväga för att skicka in en anmälan, se https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/dokumentation-och-allvarligt-tillbud-vid-covid-19/