Aktuell arbetsrätt

Regeringens arbetsmiljöstrategi för 2021-2025

Arbetsrättsbloggen

Regeringen har presenterat en strategidokument för sitt arbetsmiljöarbete de närmaste 5 åren.

Den 1 februari presenterades regeringens nya arbetsmiljöstrategi 2021-2025 (skrivelse 2020/21:92). I dokumentet lanseras fyra fokusområden:

  • Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv.
  • Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande.
  • Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet.
  • En arbetsmarknad utan brott och fusk – en bristfällig arbetsmiljö aldrig ska vara ett konkurrensmedel.

Många av frågorna kring ett hållbart arbetsliv, nollvision för arbetsplatsolyckor och stort fokus kring den psykosociala arbetsmiljön känns igen sedan den förra femårsplanen.

Pandemin har dock, enligt regeringen, ökat behovet av en modernisering av arbetsmiljöregelverket och strategidokumentet innehåller bland annat avsnitt kring arbetsmiljöansvaret vid hemarbete och i en s k gigekonomi. Bättre vägledning behövs, menar regeringen, för hur arbetsgivare ska kunna leva upp till sitt arbetsmiljöansvar när allt fler arbetar på hemifrån och kring hur skyddsombud ska kunna utföra sina uppdrag på distans.

Regeringen lyfter även fram att allt fler arbetsuppgifter på hela arbetsmarknaden har blivit mer komplicerade och både intellektuellt och tidsmässigt krävande. Hur vår hjärna påverkas under arbetsdagen kallas den kognitiva arbetsmiljön och det är något som, enligt regeringen, blir allt viktigare.

Det blir också ett fortsatt fokus på att stärka arbetstagares skydd mot olika former av diskriminering och hot. Regeringen har tillsatt en utredning för att se över behovet av skydd i de fall då anställda trakasseras eller hotas av andra än kollegor eller chefer såsom exempelvis kunder, patienter eller passagerare.

Nästa steg är att Arbetsmiljöverket och den särskilda Myndigheten för arbetsmiljökunskap som inrättades 2018 har fått regeringens uppdrag att ta fram ett antal åtgärdsplaner för att se till att strategin genomförs.

Svenskt Näringsliv har varit kritiska mot regeringens strategi och menar att arbetsgivarperspektivet helst saknas i de fokusområden som regeringen lyft fram. Med den nya strategin blir det, enligt Svenskt Näringsliv framför allt mer ansvar, fler sanktionsavgifter och ännu fler regler för arbetsgivarna. Från arbetsgivarhåll hade man också velat se ett tydliggörande av medarbetarens ansvar för arbetsmiljön.

Vill du läsa mer hittar du en kortversion av arbetsmiljöstrategin här https://www.regeringen.se/491248/contentassets/b379cd52c77941f49f24e071d6776301/kortversion-av-skrivelse-skrivelse-20202192-regeringens-arbetsmiljostrategi-for-aren-20212025.pdf

och Svenskt Näringslivs pressmeddelande här https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/arbetsmiljo/regeringen-blundar-for-arbetsgivaren-i-ny-arbetsmiljostrategi_1166119.html