Aktuell arbetsrätt

Avstängning av anställd efter misstänkt kaffestöld

Arbetsrättsbloggen

AD: Beslut att tillfälligt stänga av en polis som misstänktes ha stulit ett paket kaffe stred inte mot lag eller god sed.

I vilka sammanhang man som arbetsgivare kan stänga av en anställd från arbetet är en relativt vanlig fråga. Avstängning med lön för att utreda misstankar om att den anställde gjort sig skyldig till exempelvis illojalitet, mobbing eller stöld, anses ofta ligga inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Även vid mycket allvarliga samarbetssvårigheter skulle avstängning kunna vara en tillfällig åtgärd. Men samtidigt får arbetsledningsrätten inte användas i strid med god sed, vilket kan vara fallet t ex om avstängningen sker i syfte att den anställde ska säga upp sig eller i strid med diskrimineringslagstiftningen.

Tvisten som Arbetsdomstolen prövade tidigare i år avsåg Polismyndighetens avstängning av en polisinspektör. Polisen, som arbetade i receptionen på en polisstation i Småland, misstänktes för stöld och sommaren 2020 genomfördes en husrannsakan i hennes hem. Där påträffades ett paket kaffe som arbetsgivaren menade hade stulits från stationen några dagar tidigare.

Polismyndigheten beslöt att tillfälligt ta kvinnan ur tjänst. Avstängningen varade i två dagar. Därefter, uppfattade arbetsgivaren, att man kom överens med kvinnan om att hon skulle vara arbetsbefriad i ytterligare två dagar. För alla de fyra aktuella dagarna fick kvinnan lön.

Enligt Polisförbundet var dock åtgärden att ta polisen ur tjänst en otillåten disciplinåtgärd. Förbundet väckte talan mot staten och yrkade på skadestånd. Enligt arbetstagarsidan var avstängningen att likställa med exempelvis ett löneavdrag som sker i bestraffningssyfte och stred dessutom mot god sed på arbetsmarknaden.

Kvinnan dömdes under 2021 för stölden av kaffet.

I målet inför AD betonade Polismyndigheten att stöld från arbetsgivaren är ett allvarligt brott mot anställningsavtalet och något som i princip undantagslöst utgör grund för avsked. Brottsmisstanken gjorde det nödvändigt att ta kvinnan ur tjänst. Det skedde både för att upprätthålla ordningen på polisstationen och för att säkra arbetsmiljön för kvinnan själv och hennes kollegor.

AD ogillade kravet på skadestånd och påpekade att poliskvinnan inte fått något löneavdrag under de aktuella dagarna och att arbetsgivaren inte hade inlett något ärende om disciplinansvar i anledning av den misstänkta stölden.

Domstolen fann inte heller att någon grund för påståendet att avstängningen stred mot god sed. AD konstaterade att när en ”arbetsgivare i god tro och inte enbart i bestraffningssyfte försöker tillämpa gällande regler eller vedertagna principer på arbetsmarknaden kan [det] inte anses strida mot god sed på arbetsmarknaden, även om arbetsgivarens tillämpning skulle vara felaktig …. I sådana fall saknas det inslag av otillbörlighet som normalt karaktäriserar förfaranden i strid med god sed på arbetsmarknaden.”

Domen, med nr 2 för 2022, refereras inte.