Nyheter

Svea hovrätt ogillade skadeståndskrav mot hyresgästföreningen

Nyheter

L&L har biträtt Hyresgästföreningens Riksförbund i en tvist där föreningen stämts på skadestånd av en tidigare ordförande för föreningens Region Stockholm.

Bakgrunden till tvisten var att Hyresgästföreningens regionstyrelse, hösten 2014, beslöt att suspendera mannen från dennes uppdrag som regionordförande. Suspensionen avsåg en period om 5 år. Mannen, som menade att beslutet fattats på felaktiga grunder, begärde i tingsrätten att föreningens beslut skulle undanröjas och att han skulle tilldömas skadestånd motsvarande sitt arvode för dels återstoden av innevarande mandatperiod, dels nästkommande mandatperiod. Talan ogillades.

Då suspensionen hade löpt ut vid tidpunkten för tvistens prövning i hovrätten begränsade ordförande sin talan där till att endast avse skadestånd. Svea hovrätt fann att besluten tillkommit i behörig ordning och att det olika brister m m som lagts ordföranden till last sammantaget utgjorde sådana särskilda skäl som motiverade ett beslut om suspension enligt föreningens stadgar. Även hovrätten ogillade således mannens krav.

Domen, som meddelades den 29 april, har ännu inte vunnit laga kraft. Hyresgästföreningen företräds av Mårten Lundmark och Ann Nilsson.