Aktuell arbetsrätt

Uppsägningar inför operatörsbyte stred inte mot LAS

Arbetsrättsbloggen

Bussbolaget Nobina hade under flera år i uppdrag att sköta delar av regionbusstrafiken i Uppsala. Efter ett förnyat upphandlingsförfarande stod det under våren 2021 klart att Nobina förlorat uppdraget och att Keolis skulle bli ny operatör från juni 2022. Före årsskiftet 2021/2022 valde Nobina att säga upp flera hundra busschaufförer och andra som arbetat med uppdraget i Uppsala med hänvisning till arbetsbrist. Uppsägningarna, som meddelades ungefär ett halvår i förväg, skedde till den sista dagen för entreprenaduppdraget.

Kommunal stämde Nobina och menade att uppsägningarna stred mot anställningsskyddslagens förbud mot uppsägning pga verksamhetsövergång (7 § tredje stycket) . Bestämmelsen innebär att en verksamhetsövergång inte i sig utgör saklig grund för att säga upp en anställd.

Kommunal gjorde bland annat gällande att det av Keolis förberedelseplan framgick att bolaget avsåg att ta över all personal från befintliga entreprenörer. Keolis kom också att anställa cirka 500 personer som tidigare hade varit anställda hos Nobina.

Nobina å sin sida menade att det inte var fråga om någon verksamhetsövergång och att uppsägningsförbudet överhuvudtaget inte var tillämpligt. Nobina pekade också på att vid uppsägningstillfällena i november och december 2021 hade Keolis ännu inte anställt en enda av Nobinas bussförare eller någon i Nobinas lokala drifts- och arbetsledning. Nobina hade vid den tidpunkten inga garantier för att Keolis skulle komma att rekrytera bolagets personal.

Arbetsdomstolen uttalar att för att det ska vara fråga om en verksamhetsövergång så krävs att det vid uppsägningstillfällena, med beaktande av de förhållanden som då praktiskt med säkerhet kan bedömas, åtminstone står klart för arbetsgivaren att huvuddelen av arbetstagarna kommer att övertas av den nya entreprenören. Dessutom krävs att den aktuella verksamhetsdelen kan betraktas som en ekonomisk enhet, som kommer att bevara sin identitet efter entreprenörsbytet.

Enligt AD stod det vid uppsägningstillfället inte klart för Nobina att det skulle komma att ske en verksamhetsövergång i lagens mening i samband med entreprenörsbytet. Keolis hade vid den tidpunkten meddelat att man endast skulle överta ett mindre antal  av de bussar som hade Nobina använt för att utföra uppdraget.  AD uttalar att ”När inte verksamhetstillgångarna i form av bussarna ska tas över i någon nämnvärd omfattning – enligt vad Nobina ostridigt kunde överblicka vid uppsägningstillfällena bara 22 av 196 bussar – kan det nämligen inte anses att en busslinjeverksamhet har bevarat sin identitet om inte huvuddelen av arbetstagarna ska tas över.”

I frågan om vad som med säkerhet kunde överblickas i fråga om övertagande av anställda konstaterar AD att Keolis visserligen hade inlett intervju- och testningsförfaranden, men att inga utav Nobinas medarbetare i Region Uppsala anställdes av Keolis förrän i februari 2022.

Uppsägningarna stred därmed inte mot uppsägningsförbudet utan var sakligt grundande pga arbetsbrist.

Det ska noteras att Kommunal även har stämt Keolis, som man menar borde ha tagit över all Nobinas personal, vilket man inte gjorde. Det målet har ännu inte prövats.

Du kan läsa hela Arbetsdomstolens dom i mål nr 29/23 här: https://www.arbetsdomstolen.se/media/wfyfwtjb/29-23.pdf