Integritetspolicy

Integritetspolicy L&L Advokatbyrå

L&L Advokatbyrå AB (”L&L” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner som vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när ett uppdrag förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna kontaktuppgifter till oss men om du väljer att inte göra det kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi i så fall inte kan utföra nödvändiga jävs- och penningtvättskontroller.

De uppgifter som kan komma att behandlas innefattar framför allt de uppgifter som du lämnar till oss via e-post eller på annat sätt, i samband med att vi utför vårt uppdrag för dig eller den juridiska person som du företräder. De personuppgifter som vi behandlar är ditt namn, dina kontaktuppgifter (som adress, e-post­adress och telefonnummer), arbetsgivare, kopior av identitetshand­lingar samt andra uppgifter som uppdragets natur aktualiserar. För att komplettera de uppgifter som du lämnar till oss kan vi inom ramen för vårt uppdrag komma att inhämta uppgifter från andra källor såsom publika hemsidor, databaser och myndigheter.

I begränsad utsträckning kan även uppgifter som, enligt dataskyddslagstiftningen, betraktas som känsliga (dvs. uppgift som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv) komma att behandlas. Detta sker när uppdraget så kräver (t ex arbetsrättsliga uppdrag om förhandlingsskyldighet, rehabiliteringsansvar eller påstådd diskriminering).

Vi behandlar personuppgifter för att möjliggöra erforderliga jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroller, utföra och administrera uppdraget, tillvarata dina och våra intressen med anknytning till uppdraget samt för redovis­nings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av fullgörandet av det avtal om juridiska tjänster som vi ingår med dig och för fullgörandet av rättsliga förpliktelser som åvilar oss. Uppgifter kan också komma att behandlas på basis av att det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara dina rättsliga anspråk.

Uppgifterna kan också komma att användas för intern marknads- och klientanalys, statistik, riskhantering och för metod- och affärsutveckling. Personuppgifterna kan även komma att användas för utskick av nyhetsbrev, seminariein­bjudningar och andra marknadsföringsåtgärder. Uppgifter som på detta sätt behandlas i syfte att analysera och utveckla verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse av att utveckla vår affärsverksamhet och kommunicera med våra kunder och potentiella kunder.

De personuppgifter vi behandlar omfattas i stor utsträckning av advokatsekretess. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

  • det särskilt överenskommits med dig,
  • det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,
  • om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol,
  • det är nödvändigt för att tillvarata våra rättsliga intressen, eller
  • för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

De personuppgifter vi behandlar kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES. Personuppgifter kan dock komma att överföras till land utanför EU/EES inom ramen för vårt uppdrag och de ändamål som anges ovan. I sådant fall kommer vi att tillse att överföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med EU:s dataskyddsförord­ning.

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag. De personuppgifter som behandlas inför och i samband med utförande av ett uppdrag sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar L&L enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från ärendets slutförande eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller andra liknande utskick kommer användningen i detta syfte omedelbart att upphöra och uppgifterna att raderas.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen (www.datainspektionen.se) som utövar tillsyn över all personuppgiftsbehandling. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på contact@landl.se eller på telefon 08-21 31 00 om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbe­handling. Personuppgiftsansvarig är L&L Advokatbyrå AB, org nr 559176-1274.