Arbetsrättsbloggen

Arbetsrättsbloggen

EU:s direktiv om minimilöner
20 december 2022
Efter långa och hårda förhandlingar röstade Europaparlamentet i september ja till ett nytt direktiv om tillräckliga minimilöner. Regeringen har tillsatt en utredning för att klarlägga om Sverige uppfyller sina skyldigheter enligt direktivet eller om det krävs några lagändringar.
Läs mer Read more
Avsked OK efter allvarligt hot mot kollega
15 december 2022
AD: LKAB Malmberget hade grund för avsked av en anställd som, utanför arbetstid men i anslutning till en av företaget ordnad middag, uttalat ett allvarligt hot mot en kollega.
Läs mer Read more
Avsked OK vid olovlig frånvaro
14 december 2022
AD: Varken det åberopade läkarintyget från en vårdinrättning i Lagos eller andra uppgifter styrker mannens påstående att han drabbats av allvarlig sjukdom under sin sex veckor långa resa med familjen och därför inte kunnat återvända till arbetet i tid. I och med att arbetsgivaren endast hade beviljat en veckas ledighet inför resan ansågs mannen ha varit olovligen frånvarande.
Läs mer Read more
Nya LAS - bisysslor
28 november 2022
Är era anställningsavtal i linje med nya 6 i § LAS?
Läs mer Read more
Transport förlorar tvist mot Foodora
16 november 2022
AD: Mopedbud ansågs inte anställd av Foodora utan av mellanliggande bemanningsbolag.
Läs mer Read more
Nya LAS - sakliga skäl
26 september 2022
Arbetsgivarens uppsägning kommer framöver kräva sakliga skäl istället för saklig grund.
Läs mer Read more
Nya LAS - särskild visstidsanställning
23 september 2022

Att en visstidsanställning snabbare kommer att omvandlas till tillsvidareanställning har många hört men skiftet från allmän visstidsanställning till särskild visstidsanställning innebär fler nyheter än så.

Läs mer Read more
Beredskapslagstiftningen utreds
16 augusti 2022

Regeringen: den arbetsrättsliga beredskapslagstiftningen är föråldrad.

Läs mer Read more
Nationell strategi mot arbetslivskriminalitet
09 augusti 2022

Regeringen: En 45-punktslista med åtgärder mot arbetslivskriminalitet presenterades under sommaren.

Läs mer Read more
Uppsägning av anställd med multipel skleros (MS) var sakligt grundad och inte diskriminerande
08 juli 2022

AD: Den anställdes MS ledde till en så pass väsentlig och stadigvarande nedsättning av hennes arbetsförmåga att uppsägningen ansågs sakligt grundad. Inte heller hade arbetsgivaren gjort sig skyldig till otillåten diskriminering pga funktionsnedsättning. 

Läs mer Read more
Engelsk dom slog fast att "flintskallig" var sexuella trakasserier
13 Maj 2022
Långt fler män än kvinnor tappar sitt hår. Att kalla en anställd bald (flintskallig) är därför inte bara en "vanlig" förolämpning utan trakasserier hänförliga till personens könstillhörighet.
Läs mer Read more
Inte rätt att säga upp provanställd med hjärtfel, borde ha omplacerats
22 april 2022
EU-domstolen: Sedan en provanställd tekniker opererat in en pacemaker kunde han inte längre utföra det arbete han anställts för. Arbetsgivaren borde inte ha avslutat anställningen utan undersökt omplaceringsmöjligheter.
Läs mer Read more
Skärpta krav på information om anställningsvillkor
19 april 2022
EU:s arbetsvillkorsdirektiv medför flera ändringar i LAS. Mera omfattande anställningsavtal och personalhandböcker kan bli en konsekvens.
Läs mer Read more
Anställdas privata Google Foto-konton kostsamma för Tullverket
16 mars 2022
IMY: Tullverket tvingas betala 300 000 kronor för överträdelse av brottsdatalagen sedan anställda, utan arbetsgivarens godkännande, laddat ner och använt appen Google Foto på sina tjänstemobiler.
Läs mer Read more
Erbjudanden om omplacering underkändes
11 mars 2022
AD: En fast anställd erbjöds flera omplaceringserbjudanden i en arbetsbristsituation. Enligt AD var alla erbjudandena oskäliga då de avsåg korta tidsbegränsade tjänster. Istället borde turordning ha skett och en annan arbetstagare ha sagts upp.
Läs mer Read more
Avstängning av anställd efter misstänkt kaffestöld
15 februari 2022
AD: Beslut att tillfälligt stänga av en polis som misstänktes ha stulit ett paket kaffe stred inte mot lag eller god sed.
Läs mer Read more
EU-förslag om bättre villkor för 28 miljoner plattformsarbetare
07 januari 2022
EU-kommissionen vill att fler plattformsarbetare klassas som anställda och införa regler om automatiserad verksamhetsledning.
Läs mer Read more
Ingen skyldighet att ingripa vid strypgrepp på kollega
03 januari 2022
AD: Att en lagerarbetare bevittnat, men inte ingripit, när en manlig kollega tog ett strypgrepp på en kvinnlig medarbetare utgjorde inte grund för avsked.
Läs mer Read more
Gig-bolags arbetsmiljöansvar prövat i domstol
22 november 2021
Förvaltningsdomstolar underkänner Arbetsmiljöverkets krav att Tiptapp och Taskrunner ska betraktas som arbetsgivare.
Läs mer Read more
De nordiska länderna kämpar i motvind mot EU-regler om minimilön
12 november 2021
Sverige och övriga nordiska länder har svårt att få gehör för sin position mot ett nytt EU-direktiv om minimilöner.
Läs mer Read more
OK att ta bort uppgifter som motsvarade 30 % av arbetstiden
03 september 2021
AD: Att arbetsgivaren tog bort forskning och utveckling ur deras tjänster innebar inte att adjunkternas anställningar ändrats i grunden på ett sätt som var att likställa med uppsägning från arbetsgivarens sida.
Läs mer Read more
Fusk med tidrapportering var grund för avsked
01 september 2021
Teknikern hade vid ett flertal tillfällen under en dryg månads tid lämnat oriktiga uppgifter till sin arbetsgivare om att han bland annat arbetat övertid och deltagit i utryckningsarbete. Han hade på det sättet fått ut lön som han inte varit berättigad till. Ett "allvarligt åsidosättande av det förtroende som  tidredovisningssystemet bygger på", konstaterar AD.
Läs mer Read more
IMY: 16 miljoner kronor i avgift för otillåten användning av kroppskameror
28 juni 2021
Biljettkontrollanterna i Stockholms kollektivtrafik utsätts för hot och våld. Det var ett av skälen till att SL utrustat dem med kroppsburna kameror. Men bolagets användning av tekniken är, enligt IMY, inte förenlig med GDPR.
Läs mer Read more
Regeringen presenterade "största reformen på arbetsmarknaden i modern tid"
09 juni 2021
Det var många stora ord och flera intressanta nyheter när regeringen och samarbetspartierna i måndags presenterade ett antal arbetsrättsliga reformer i syfte att verkställa den principöverenskommelse som arbetsmarknadens parter förhandlade fram före årsskiftet.
Läs mer Read more
Rätt att avskeda sjuk polis som semestrade på Seychellerna
13 Maj 2021
Arbetsdomstolen fann det "högst osannolikt" att polismannen blivit sjuk under exakt den vecka av sin semesterresa då han inte hade beviljats semester, för att sedan bli frisk igen direkt efter hemkomsten. Polismyndigheten hade rätt att avskeda mannen pga olovlig frånvaro.
Läs mer Read more
Ny lag ger stärkt skydd för visselblåsare
19 april 2021
EU:s visselblåsardirektiv innebär att svenska arbetsgivare måste skapa säkra kanaler för rapportering av missförhållanden och stärkt skydd för visselblåsare mot repressalier.
Läs mer Read more
AD upprepar – arbetsgivaren ansvarar för oklarheter
31 mars 2021

I en situation där en anställd, på rimligt goda grunder, uppfattar att han eller hon har blivit uppsagd eller avskedad måste arbetsgivaren reda ut missförståndet och klargöra vad arbetsgivaren avsett. I annat fall kan situationen jämställas med en uppsägning eller ett avsked och då gäller det att grund för beslutet förelegat.

Läs mer Read more
EU-förslag om ökad lönetransparens
19 mars 2021
EU-kommissionen tar initiativ för ökad lönetransparens och minskade löneskillnader mellan män och kvinnor.
Läs mer Read more
Ökat antal coronarelaterade anmälningar till Arbetsmiljöverket
09 mars 2021
Exponering för coronaviruset anses kunna innebära allvarlig fara för liv och hälsa. En arbetsgivare är därför skyldig att anmäla till Arbetsmiljöverket om någon medarbetare exponerats för viruset i samband med sitt arbete.
Läs mer Read more
Anställd var konsument enligt AD
25 februari 2021
Arbetstagaren betalade inte de privata inköp som han hade fått tillåtelse att göra i arbetsgivarens namn. AD fann att, i preskriptionshänseende, var den anställde att se som konsument.
Läs mer Read more
Regeringens arbetsmiljöstrategi för 2021-2025
22 februari 2021
Regeringen har presenterat en strategidokument för sitt arbetsmiljöarbete de närmaste 5 åren. Mycket känns igen sedan den förra planen.
Läs mer Read more
IMY granskar kamerabevakning av anställda
11 februari 2021
Integritetsmyndigheten (IMY) inleder en granskning i anledning av uppgifter om kamerabevakning av personalen på Apoteas och H&M:s lager. Myndigheten som särskilt granska om kameror används för att övervaka och arbetsleda personalen samt om bild- och ljudmaterial spelas in och sparas.
Läs mer Read more
OK att säga upp misstänkt covid-smittad via brev
28 januari 2021
Arbetsgivaren hade rätt att skicka uppsägningsbeskedet med rekommenderat brev till anställd med misstänkt covid-smitta.
Läs mer Read more
AD 2021 nr 1 om företagshemligheter
21 januari 2021
AD:s första dom för året avsåg en fd anställds angrepp på företagshemligheter och upphovsrättsligt skyddat material.
Läs mer Read more
Kan en arbetsgivare kräva att de anställda vaccinerar sig?
19 januari 2021
Vaccination mot covid-19 inleds nu på bred front men vad gäller egentligen arbetsrättsligt? Kan arbetsgivaren kräva att de anställda vaccinerar sig?
Läs mer Read more
Arbetet med genomförandet av LAS-överenskommelsen inleds
11 januari 2021
Arbetsmarknadsministern har tillsatt tre utredningar för att påbörja arbetet med genomförandet av den s k LAS-överenskommelsen. Den uppmärksammade överenskommelsen mellan PTK, IF Metall, Kommunal och Svenskt Näringsliv ska nu snabbt omarbetas till ett antal förslag till lagändringar.
Läs mer Read more
Fyra viktiga AD-avgöranden från 2020
11 december 2020
Läs om fyra AD-domar från det gångna året som kan vara bra att lägga på minnet.
Läs mer Read more
LAS-överenskommelsen - hur påverkar den alla som saknar kollektivavtal?
09 december 2020

LAS-överenskommelsen mellan å ena sidan Svenskt Näringsliv och å andra sidan PTK, Kommunal och IF Metall har fått stor uppmärksamhet i media. Men hur påverkar överenskommelsen de tusentals företag och organisationer som inte har tecknat kollektivavtal?

Läs mer Read more
Arbetsgivaren hade rätt att begära slut på hemarbete
02 december 2020

Arbetsdomstolen har i dagarna meddelat dom i ett mål mellan Svenska Musikerförbundet och Svenska Kyrkan (AD 2020 nr 65).

Läs mer Read more
Tjänster What we offer
All Inclusive

All Inclusive

För en fast månadsavgift sköter vi företagets hela behov av affärsjuridik.

Läs mer Read more
Bespoke

Individuellt

Individuell rådgivning för ett specifikt projekt. Eller ett abonnemang anpassat efter dina specifika behov och förutsättningar.

Läs mer Read more
L&L Advokatbyrå

Kontakt

Contact

Följ oss

Follow us

Alla rättigheter © L&L Advokatbyrå All rights reserved © L&L Advokatbyrå
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn
Name
Bolagsnamn
Company name
Telefon
Telephone no
E-post
Email
Beskriv ditt ärende
Describe your project

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Bolagsnamn
Company name
Organisationsnummer
Organizational number
Namn
Name
Telefon
Telephone no
E-post
Email
Välj tjänst
Select service
Har ni köpt juridiska tjänster tidigare
Har ni köpt juridiska tjänster tidigare
Ja Yes
Om ja, för hur mycket per år?
Om ja, för hur mycket per år?
Har ni bolagsjurist i dag?
Har ni bolagsjurist i dag?
Ja
Har ni dotterbolag som ni vill ska omfattas av abonnemanget?
Har ni dotterbolag som ni vill ska omfattas av abonnemanget?
Ja
Vilka primära områden är det ni behöver stöd inom?
Vilka primära områden är det ni behöver stöd inom?
Hur många bolagsjurister är ni i dag?
Hur många bolagsjurister är ni i dag?
Vilka primära områden är det ni behöver support inom?
Vilka primära områden är det ni behöver support inom?

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn
Name
Bolagsnamn
Company name
Telefon
Telephone no
E-post
Email
Beskriv ditt ärende
Describe your project

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn
Name
Bolagsnamn
Company name
Telefon
Telephone no
E-post
Email
Meddelande
Describe your project

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!